Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
przystanszkraba.pl. jest Przystań Szkraba s.c., adres siedziby: ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa,
adres do doręczeń: ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
CEIDG pod numerem NIP: 1132690723 , REGON: 141129836, adres poczty elektronicznej:
kontakt@przystanszkraba.pl zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie
Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2019.0.1781 t.j.) i ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.0.344 t.j.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1) przetwarzane zgodnie z prawem,
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
1) kontaktowania się z Usługobiorcą (Klientem),
2) celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na
stronie internetowej przystanszkraba.pl
3) celów marketingowych (Newsletter).
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
1) imię i nazwisko,
2) data urodzenia,
3) adres,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu,
6) PESEL,
7) NIP.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania
przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
2) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez
Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
3) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie 2 jest niezbędne do świadczenia przez
Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej
pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie
dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie
z Regulaminem.
2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zw.:
RODO).

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@przystanszkraba.pl

V. PLIKI „COOKIES”
1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
1) sesyjne,
2) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną