DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Nasz zespół diagnostów posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w tym przede wszystkim z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Jak zwykle nasi psychologowie podejdą do każdego dziecka z niezwykłą wnikliwością i szacunkiem.

Współpracująca z nami psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie diagnostyki stara się uwzględnić konkretne potrzeby oraz trudności rozwojowe dziecka, mając świadomość, że każdy mały pacjent ma własną, niepowtarzalną historię, która wymaga szczegółowej analizy, celem ustalenia indywidualnego planu diagnostyczno- terapeutycznego.

Mamy możliwość wystawienia recepty podczas konsultacji psychiatrycznej, jak również podczas spotkań diagnostycznych. 

Podczas diagnozy spektrum autyzmu nasi psychologowie przeprowadzają badanie ADOS-2

ADOS to skrót od Autism Diagnosis Observation Schedule, czyli protokół obserwacji do diagnozy autyzmu. Podczas badania, w ściśle określonej kolejności, oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Badanie trwa ok 50 min. 

Diagnoza przy wykorzystaniu ADOSa może być stosowana u dzieci od 12 miesiąca życia, jeśli potrafią chodzić. ADOS składa się z 4 modułów, dostosowanych do różnych grup wiekowych. Narzędzie jest dostosowane do różnego stopnia funkcjonowania osoby badanej.

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania. 

Przeprowadzana diagnoza uwzględnia również kryteria diagnostyczne DSM.

Należy jednak pamiętać, że badanie ADOS-2 jest tylko jednym z elementów diagnozy, na którą w pełni składają się informacje z wywiadu i dokumentów przedstawione przez rodzica oraz wnioski z pozostałych dwóch obserwacji klinicznych dziecka, jakie przeprowadzamy oprócz badania ADOS-2 podczas procesu pełnej diagnozy dziecka. 

Podczas procesu rediagnozy i diagnozy skróconej – diagności decydują o potrzebie przeprowadzenia badania ADOS-2.

Przed pierwszą wizytą diagnostyczną:

Prosimy o  dostarczenie opinii dotyczących funkcjonowania dziecka z miejsc obejmujących dziecko opieką. W szczególności opinię dotyczącą funkcjonowania społeczno-emocjonalnego małego człowieka z placówki, do której uczęszcza. Jeżeli dziecko uczęszcza na terapię  – prosimy o dostarczenie opinii wystawionych przez specjalistów prowadzących terapię.

Prosimy o odbycie konsultacji pediatrycznej w celu wykluczenia somatycznego podłoża objawów reprezentowanych przez dziecko. Po zakończeniu konsultacji prosimy o pobranie zaświadczenia od lekarza pediatry i dołączenie do dokumentacji dziecka.

Prosimy o dostarczenie na wywiad diagnostyczny książeczki zdrowia dziecka oraz kserokopii  dokumentacji medycznej dziecka, jeśli taką posiada.

Konsultacje zalecane do wykonania u dziecka przed diagnozą (z dostarczeniem wyników badań i opisów konsultacji na wywiad diagnostyczny).

 • badanie słuchu;
 • konsultacja okulistyczna;
 • konsultacja neurologiczna.

Dodatkowo pomocnymi badaniami mogą być:

 • Badania z krwi; 
 • Badanie kału – na obecność pasożytów i grzybów;
 • U dzieci z objawami alergii – IgE całkowite, konsultacja alergologiczna;
 • Konsultacja genetyczna, w przypadku występowania obciążeń genetycznych w rodzinie.

Przebieg diagnozy, wersja podstawowa:

 1. Wywiad diagnostyczny (1h 20 minut) – z psychologiem i psychiatrą lub dwoma psychologami, spotkanie tylko dla rodziców. Prosimy o dostarczenie na wywiad kserokopii potrzebnej dokumentacji. Podczas wywiadu diagnostycznego jako narzędzie pomocnicze wykorzystujemy test ADI-r.
 2. Pierwsza obserwacja diagnostyczna dziecka (50 minut), przeprowadzona przez dwóch psychologów.
 3. Druga obserwacja diagnostyczna dziecka (50 minut), przeprowadzona przez dwóch psychologów z wykonaniem testu ADOS2;
 4. Trzecia obserwacja diagnostyczna dziecka (50 minut) z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz jednego psychologa;
 5. Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno – diagnostyczny (1h 20 minut) – spotkanie tylko dla rodziców .
 6. Spotkanie po diagnozie (60 minut) – spotkanie z psychologiem dla rodziców, umawiane od 2 do 4 tygodni po przekazaniu diagnozy. Decyzję o chęci  wzięcia udziału w spotkaniu podejmuje rodzic. 

Przebieg rediagnozy:

Rediagnoza zakłada przebieg analogiczny do pełnej diagnozy, jednak w jej przebiegu nie uwzględniamy spotkania po diagnozie (pkt. 6 wersji podstawowej diagnozy).

Przebieg diagnozy, wersja skrócona*:

* Wersja skrócona diagnozy przeznaczona jest tylko dla dzieci, które odbyły w naszym ośrodku pełną konsultację z psychologiem (wywiad, dwie obserwacje dziecka i informacje zwrotne) oraz dla dzieci, które mają w naszym ośrodku terapię indywidualną z psychologiem.

Dla pacjentów będących po konsultacji psychologicznej w Przystani, lub w stałej terapii psychologicznej w Przystani –  diagnoza odbywa się bez wywiadu, składa się z 3 obserwacji oraz przekazania informacji.

Przed spotkaniem rodzic jest zobowiązany dostarczyć do Ośrodka dokumenty i badania wymienione na początku niniejszego opisu.

1. Pierwsza obserwacja diagnostyczna dziecka (50 minut), przeprowadzona przez dwóch psychologów.
2. Druga obserwacja diagnostyczna dziecka (50 minut), przeprowadzona przez dwóch psychologów z wykonaniem testu ADOS2;
3. Trzecia obserwacja diagnostyczna dziecka (50 minut) z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz jednego psychologa;
4. Pogłębiony wywiad diagnostyczny (60 minut) przeprowadzony przez psychiatrę dzieci i młodzieży – spotkanie tylko dla rodziców;
5. Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno – diagnostyczny (1h 30 minut) – spotkanie tylko dla rodziców.

Pełna diagnoza pisemna oraz zaświadczenia lekarskie wydane będą od 2 do 4 tygodni od terminu spotkania, na którym zostanie przekazana diagnoza.

 

Uwaga: W trosce o wydanie prawidłowej diagnozy, nasz zespół diagnostyczny stara się zebrać jak największą liczbę informacji o dziecku. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia procesy diagnostycznego, gdyż może się zdarzyć, że przed wydaniem diagnozy o stanie zdrowia dziecka, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań medycznych lub przeprowadzenie obserwacji dziecka w grupie rówieśniczej, w placówce, do której uczęszcza dziecko lub przeprowadzenie testu inteligencji Stanford BINET. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodzice zostaną o tym poinformowani podczas procesu diagnostycznego. Koszt wizyty psychologa w placówce, do której uczęszcza dziecko oraz konsultacji z przeprowadzeniem testu Stanford BINET zgodnie z cennikiem na naszej stronie www.przystanszkraba.pl.

Informujemy również, że istnieje możliwość rozszerzenia procesu diagnozy o wykonanie testu Stanfordem Binet na prośbę rodzica – informacje ta jednak rodzic musi zgłosić przy zapisywaniu się na diagnozę. Koszt diagnozy zwiększy się wtedy proporcjonalnie do odbytych spotkań poświęconych na badanie + plus koszty opisu wyników testu, oraz dojdą min 2 spotkania z dzieckiem do procesu diagnozy.

Ilość spotkań koniecznych do przeprowadzenia badania Stanford BINET zależy od tempa pracy dziecka, najczęściej są to 2 spotkania.

Jednocześnie informujemy że w większości PPP, takie badanie jest wykonywane nieodpłatnie przed wydaniem opinii/orzeczenia.
 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.autyzmpoludzku.pl – platforma prowadzona jest przez mamę trzech Przystaniowych Szkrabów – Panią Agnieszkę Sułkowską.

Znajdą Państwo tam Informator dla rodziców po diagnozie spektrum autyzmu u dziecka – do pobrania bezpłatnie w wersji eBooka.

ZAPISY I PŁATNOŚĆ:

Zapisy na diagnozę przyjmujemy mailowo na adres kontakt@przystanszkraba.pl lub telefonicznie pod numerem: 798 279 282

 • Płatność za spotkania diagnostyczne przyjmujemy z góry. Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty należności za diagnozę w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przez nas terminu spotkań diagnostycznych (zawsze podajemy Państwu w mailu dokładne informację o tym, do kiedy należy zapłacić). W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie przepada zarezerwowany termin diagnozy.
 • Koszt diagnozy podany w cenniku na naszej stronie.
 • Zapisanie się na Diagnozę w Przystani Szkraba jest równoznaczne z akceptacją przez Rodzica/Opiekuna prawnego Regulaminu Diagnoz. Regulamin dostępny jest w zakładce Regulaminy i Statut Zobacz:  https://przystanszkraba.pl/regulamin/

 

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem 

Czytaj więcej

 

Diagnoza spektrum autyzmu

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku
życia.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Terapia Ręki

Terapia ręki to ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Czytaj więcej

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2022

Czytaj więcej

 

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

10 + 6 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I SPRAWY BIEŻĄCE

Anna Piotrowska - Koordynator Biura 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669  

Kontakt telefoniczny:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 11:00-19:00

piątek: 9:00-17:00

KONSULTACJE I DIAGNOZY

 Magdalena Mierzejewska - Koordynator Biura

(urlop do 18.08.)

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 798 279 282

 Kontakt telefoniczny:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-15.00

 

 ZAJĘCIA GRUPOWE TUSY 

Urszula Krajewska - Koordynator zajęć grupowych 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 

Kontakt telefoniczny:

 wtorek, czwartek:  09.00 – 12.00.

W pozostałych terminach zapraszamy do kontaktu mailowego 🙂

ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Bank Zachodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji