ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

Psycholodzy

mgr Irmina Bartołd(Teperek)

W 2009 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizację „Psychologia kliniczna dziecka”. W ramach specjalizacji odbyła roczny staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii. Ukończyła także roczny staż w Centrum Terapii Sotis, podczas którego pogłębiła wiedzę na temat autyzmu, biorąc udział w cyklu szkoleń i warsztatów oraz prowadząc terapię. W roku 2009/2010 była na 9-miesięcznym stażu w Zakładzie Psychiatrii IP-CZD gdzie współprowadziła grupę terapeutyczną dla dzieci z ADHD.

Rozwiń

Od 2011 do 2014 roku pracowała w Poradni dla Dzieci z Autyzmem w Centrum Zdrowia Dziecka. Obecnie pracuje w Poradni Psychaitrycznej dla Dzieci i Młodzieży w IP-CZD.

W pracy z dziećmi stara się wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Dąży do tego, aby jak najlepiej zrozumieć jego trudności oraz wspierać mocne strony. Bardzo ważne jest dla niej nawiązanie kontaktu z dzieckiem, z którego będzie czerpało ono radość , akceptację oraz poczucie bezpieczeństwa.

Ukończyła następujące kursy, szkolenia:

XI 2015 – “Skuteczne kroki, by z autyzmem żyło się łatwiej… – wprowadzenie do pracy z dzieckiem metodą RDI®” szkolenie prowadzone przez Marię Jędral. Warszawa, Przystań Szkraba.

V 2014 – Szkolenie “Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba.

XII 2013 – Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa.

XII 2012 – Szkolenie “Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – III i IV stopień” prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

XII 2012 – 30 godzinny kurs „Seksualność osób niepełnosprawnych”. Stowarzyszenie Tęcza. Warszawa

XI 2012 – Kurs “Terapia ręki I i II stopnia”. Centrum szkoleniowe Soyer. Warszawa

X 2012 – Udział w konferencji “Autyzm z klasą. Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkołach różnego typu”. Fundacja Synapsis. Warszawa.

IX 2012 – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z programem pediatrycznym. MEDU. Warszawa.

IV 2012 –Być mamą 30-godzinne szkolenia dla profesjonalistów, którzy pracują z matkami małych dzieci (od 0 do 1. roku życia), wspierając je w odnajdywaniu się w nowej roli życiowej i podnoszeniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych . Organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

XI 2011 – Szkolenie “Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień” prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

III 2011 – Szkolenie “Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia “Sprawdź jak się porozumiewam”” prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

II 2011 – MAKATON – Poziom drugi, szkolenie zaawansowane. Kurs prowadzony przez dr Bogusławę Kaczmarek, Program Rozwoju Komunikacji Makaton. Uzyskany certyfikat uprawniający do stosowania znaków Makaton w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się.

XII 2010 – MAKATON – Poziom pierwszy, szkolenie podstawowe. Kurs prowadzony przez dr Bogusławę Kaczmarek, Program Rozwoju Komunikacji Makaton. Uzyskany certyfikat uprawniający do stosowania znaków Makaton w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się.

IV 2010 – Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz – poziom I, Gdańsk

III 2010 – 34 godzinny kurs Dramy I stopnia dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców organizowany prze Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, Warszawa

XII 2009 – Warsztat z bajkoterapii organizowany przez Fundację Drabina Rozwoju, Warszawa

IV 2009 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka pt. „Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka” organizowana przy współpracy Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Jachranka

XII 2008 – Studencka konferencja Koła Naukowego Wspierania osób z autyzmem pt. „Autyzm w szkole” , Uniwersytet Warszawski

IX 2008 – Konferencja pt. „Psychoterapia – jeden cel, wiele dróg” organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne ,Gniezno

III 2008 – Szkolenie teoretyczne i warsztaty dotyczące diagnozy, metod terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz współpracy z ich rodzicami organizowane przez Centrum Terapii Sotis, Warszawa

Ukończyła następujące staże, wolontariaty:

X 2009-IV 2010 – Staż w Zakładzie Psychiatrii w Centrum Zdrowia Dziecka (współprowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z ADHD)

X 2008-IV 2009 – Staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalizacji psychologia kliniczna dziecka

III 2008-IV 2009 – Staż w Ośrodku terapeutycznym Sotis specjalizującym się w terapii dzieci z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

XI 2005- 2010 – Wolontariat w Domu Dziecka im. Piusa IX w Chotomowie

mgr Maja Kłoda

Psycholog, terapeuta wczesnej interwencji oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. Absolwentka podyplomowych studiów Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem (Akademia Pedagogiki Specjalnej) oraz Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Ukończyła roczny staż z zakresu terapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera w Centrum Terapii SOTIS oraz dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła kurs kwalifikacji pedagogicznych oraz staż zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Od 2013 r. członek Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez Słów – ISAAC Polska.

Rozwiń

Pracowała jako terapeuta domowy w ramach SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze) oraz praktyki prywatnej, terapeuta-cień w przedszkolu integracyjnym oraz szkole podstawowej, prowadziła oraz współprowadziła grupy specjalne w przedszkolach integracyjnym oraz terapeutycznym, tworzyła oraz prowadziła Warsztaty Umiejętności Społecznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od 2014 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem oraz metod pracy z rodziną dziecka o zaburzonym rozwoju w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie pracuje w Fundacji WSPARCIE NA STARCIE, której jest współzałożycielką. Prowadzi liczne szkolenia oraz warsztaty dla rodziców, specjalistów oraz nauczycieli dotyczące wspierania dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. W pracy terapeutycznej stara się łączyć podejścia behawioralne, rozwojowe oraz oparte na relacji. Bardzo ważne jest dla Niej by proces terapeutyczny odbywał się w naturalnym środowisku dziecka, w oparciu o rzetelną ocenę poziomu funkcjonowania i z wykorzystaniem technik uczenia o naukowo potwierdzonej efektywności (EBP). Uważa, że kluczem do dobrego rozwoju dziecka jest kompleksowe wsparcie rodziny, budowanie pozytywnych relacji oraz skuteczne porozumiewanie się.

Ukończyła następujące kursy, szkolenia:

III 2018 – „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”, konferencja Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

XI 2017 – Wspomaganie rozwoju umiejętności komunikowania się dzieci o specjalnych potrzebach z użyciem AAC – ćwiczenia praktyczne, warsztaty prowadzone przez mgr Alinę Smyczek, Warszawa.

X 2017 – Autyzm – drogi do sukcesu, konferencja Fundacji Scolar, Warszawa.

X 2017 – Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka, warsztaty Fundacji Prodeste, Warszawa.

VI 2017 – Autyzm bez przemocy, konferencja Fundacji Prodeste, Wrocław.

VI 2017 – Małe dziecko – poznanie w zabawie, konferencja naukowo-szkoleniowa, Akademia Pedagogiki

Specjalnej, Warszawa.

V 2017 – Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego – modele klasyfikacji, narzędzia badawcze i diagnostyczne, implikacje do praktyki terapeutycznej, konferencja naukowo- szkoleniowa PSTIS, Warszawa.

IV 2017 – Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i startegie czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole, warsztaty Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

III 2017 – Karmienie terapeutyczne Human Touch – wyzwania i możliwości wczesnej interwencji logopedycznej, warsztaty prowadzone przez mgr Monikę Habik, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

II 2017 – Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, szkolenie prowadzone przez mgr Martę Baj-Lieder, Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”, Warszawa.

I 2017 – Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzanie strategii AAC, szkolenie Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

XI 2016 – Drogi i mosty – najlepsze startegie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD, konferencja Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

X 2016 – Komunikacja ma znaczenie. Startegie AAC w pracy z dorosłymi osobami z poważnymi problemami w porozumiewaniu się, konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

IX 2016 – Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

V 2016 – Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, szkolenie Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

VI 2016 – Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne, sympozjum Komisji ds. autyzmu PTP, SWPS, Warszawa.

VI 2016 – Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, warsztaty prowadzone przez mgr Renatę Ulman-Bogusławską oraz mgr Anetę Giczewską, Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”, Warszawa.

V 2016 – Małe dziecko – tabu i mity w rozwoju i terapii małego dziecka, konferencja naukowo-szkoleniowa, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa.

III 2016 – PISAK Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji, warsztaty szkoleniowe Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

III 2016 – “Mamy tablet i program do AAC. Co dalej? O nauce używania elektronicznych narzędzi do porozumiewania się”,warsztaty Stowarzyszenia Mówić bez Słów prowadzone przez mgr Alinę Smyczek, Warszawa.

III 2016 – Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, seminarium Ośrodka Rozwoju Edukacji, Sulejówek.

III 2016 – Redukcja trudnych zachowań u osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez trening komunikacji funkcjonalnej, konferencja szkoleniowo-naukowa Fundacji Saplings z serii Praktyka dla autyzmu, prowadzący: dr Andy Bondy, Lori Forst, Poznań.

XI 2015 – (A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków”, konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

X 2015 – Trzy światy – autyzm, zespół Aspergera, ADHD, szkolenie informacyjno-warsztatowe Stowarzyszenia Karuzela, Radom.

X 2015 – Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) szkolenie prowadzone przez mgr Alinę Smyczek, Warszawa, Przystań Szkraba.

IX 2015 – VB-MAPP: Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem, konferencja Fundacji SCOLAR, prowadzący: dr Mark Sundberg, Warszawa.

V 2015 – Autyzm – nowe perspektywy. Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci, sympozjum Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Warszawa.

V 2015 – Sensopaka – metody i formy pracy dla osób z głęboką, znaczą niepełnosprawnością intelektualną z płytami Sensopaki i płytą rezonansową, warsztaty prowadzone przez mgr Joannę Serwińską, Warszawa, WCIES.

IV 2015 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC) szkolenie prowadzone przez mgr Alinę Smyczek, Warszawa, Przystań Szkraba.

IV 2015 – VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii, szkolenie prowadzone przez mgr Martę Sierocką-Rogalę, Warszawa, Ośrodek Szkolenia SCOLAR.

III 2015 – Kliniczny kontekst analizy zachowania: Trzy fale terapii behawioralnej, międzynarodowe sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Warszawa.

II 2015 – Doświadczanie świata, interakcja, sprawczość. Technologia wspomagająca w salach doświadczania świata, warsztaty szkoleniowe Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

I 2015 – Program Rozwoju Komunikacji Makaton – poziom zaawansowany, szkolenie prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek, Warszawa.

XII 2014 – Program Rozwoju Komunikacji Makaton – poziom podstawowy, szkolenie prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek, Warszawa.

IX 2014 – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, szkolenie Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

VI 2014 – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej – szkolenie prowadzone przez mgra Tomasza Leszczyńskiego, Warszawa, w ramach studiów podyplomowych.

VI 2014 – Klucz do uczenia się. Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg L. Wygotskiego, szkolenie prowadzone przez dr Beatę Rolę, Warszawa, w ramach studiów podyplomowych.

VI 2014 – Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, szkolenie prowadzone przez dr Annę Prożych, Warszawa, w ramach studiów podyplomowych.

VI 2014 – Ruch dla uczenia się (Move to learn) – program integracji odruchów w edukacji małego dziecka, szkolenie prowadzone przez dr Agnieszkę Olechowską, Warszawa, w ramach studiów podyplomowych.

IV 2014 – Od niepełnosprawności do aktywności. Dobór odpowiednich siedzisk, urządzeń i pomocy do komunikacji oraz przygotowanie przyjaznego środowiska

I 2014 – Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – warsztat dla praktyków, szkolenie prowadzone przez dr Annę Dunajską, Warszawa, Centrum Medyczne Kajtek.

XI 2013 – Autyzm. Interakcje – porozumienie – dialog, konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPIS.

X 2013 – VI 2015 – Rodzice i Ja – cykl warsztatów dla profesjonalistów prowadzony przez mgr Marię Lehman, Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

IV 2013 – Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej, międzynarodowe sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Warszawa.

III 2013 – AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości, konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

I 2013 – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) – II stopień, szkolenie Stowarzyszenia Mówić bez Słów, prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz, Warszawa.

X 2012 – Autyzm z klasą – edukacja i integracja uczniów z autyzmem / zespołem Aspergera w szkołach różnego typu, konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

VI 2012 – Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współpraca z wolontariuszami, praktyczne porady, szkolenie Stowarzyszenia Bardziej Kochani, prowadzący: dr Izabela Fornalik, Warszawa.

III 2012 – Stosowana Analiza Zachowania: oparte na dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju, międzynarodowe sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Warszawa.

X 2011 – Trudne zachowania – pozytywne podejście. Postępowanie behawioralne bez kar wobec autoagresywnych, agresywnych i innych trudnych zachowań osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz niepełnosprawnością intelektualną, konferencja szkoleniowa Fundacji Synapsis.

IV 2011 Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) – I stopień, szkolenie Stowarzyszenia Mówić bez Słów, prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz, Warszawa.

III 2011 – Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii, międzynarodowe sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Warszawa.

III 2011 – Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, szkolenie prowadzone przez prof. Martę Bogdanowicz, Warszawa, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

VI 2010 – Podstawy diagnozy i terapii zespołu Aspergera, szkolenie Centrum Terapii SOTIS, prowadzący: dr Anna Waligórska, mgr Marcin Bonaszewski, Warszawa.

Ukończyła następujące staże, wolontariaty: IX 2014 – VII 2015 – staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS (program teoretyczny i praktyczny w wymiarze odpowiadającym stażowi dwuletniemu).

X 2011 – III 2013 – staż w Grupie Terapeutycznej Genogram, praca pod superwizją certyfikowanego terapeuty behawioralnego (dr Rafał Kawa).

II 2011 / VII 2012 / VIII 2014 – wolontaryjna opieka nad dziećmi i młodzieżą z zespołem Downa w czasie wyjazdów wypoczynkowych organizowanych przez Stowarzyszenie Bardziej Kochani.

X 2010 – IX 2011 – staż z zakresu terapii osób z zespołem Aspergera w Centrum Terapii SOTIS. I 2019 – Szkolenie -Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – Ewa Grzelak I 2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak I 2019 Warsztaty z nauki pisania i czytania AAC z Panią Aliną Smyczek .

mgr Marta Załęska – Sęk

W 2014 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów ukończyła dwie specjalizacje: „Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością” oraz ,,Psychologia Zdrowia”.

Rozwiń

W przygotowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych wkłada całe swoje serce. W pracy z dziećmi stara się jak najlepiej wykorzystać ich mocne strony, zaangażowanie i motywację do zabawy i nauki. Wykorzystuje do tego różnorodne metody – dobrane indywidualnie do każdego dziecka – oparte na relacji i komunikacji. W terapii uwzględnia również środowisko dziecka – jego funkcjonowanie w rodzinie, w przedszkolu lub szkole, a także w innych aspektach życia społecznego.

Ważne jest dla niej nie tylko zapewnienie terapii i edukacji dzieciom o wyjątkowych zdolnościach i potrzebach, ale zapewnienie im różnych form rozrywki i zabawy!!!

Poza pracą lubi spędzać czas z bliskimi, robić raban z psem Rabanem, jeździć na dwóch kołach – rowerze i motorze

 • Warsztaty Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka, Fundacja Prodeste, Warszawa, 2017
 • Szkolenie Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju, Warszawa, 2017
 • XI warszataty Jak nauczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole, Stowarzyszenie “Mówić bez słów” , Warszawa, 2017
 • Konferencja AAC by the Bay, The Bridge School (transmisja), Warszawa, 2017
 • Kurs II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa 2016
 • Metoda Projektu w pracy z dziećmi Małgorzata Kowalska, Warszwa, 2016
 • Szkolenie Skuteczne kroki, by z autyzmem żyło się łatwiej… – wprowadzenie do pracy z dzieckiem metodą RDI, Przystań Szkraba, Warszawa, 2015
 • Szkolenie Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015
 • Szkolenie Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015
 • Szkolenie Dojrzałość szkolna dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz jej diagnoza, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015
 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia, Soyer Centrum Szkoleniowe, Marki (uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć), 2014
 • Warsztaty Wprowadzamy AAC, Przystań Szkraba, Warszawa, 2014
 • Szkolenie AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, 2014
 • Kurs MAKATON – Poziom pierwszy, szkolenie podstawowe, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (certyfikat uprawniający do stosowania znaków MAKATON w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się), 2014
 • Szkolenie Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce. Jak pracować z dziećmi z autyzmem, Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Przylądek, 2013
 • Kurs I stopnia metody The Early Start  Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Logopedyczne Adesse, Warszawa, 2013
 • Kurs Animator zabaw dla dzieci, Akademia Animatora, Warszawa, 2013
 • Zaawansowany Kurs Dogoterapii III stopnia, Stowarzyszenie “Zwierzęta Ludziom”, Warszawa-Wesoła, 2013
 • Zaawansowany Kurs Dogoterapii II stopnia, Stowarzyszenie “Zwierzęta Ludziom”, Warszawa-Wesoła, 2012
 • Zaawansowany Kurs Dogoterapii I stopnia, Stowarzyszenie “Zwierzęta Ludziom”, Warszawa-Wesoła, 2012 2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak

mgr Joanna Rudzka

Od 2002 roku pracuje z dziećmi z problemami rozwojowymi, między innymi autyzmem, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2006 ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalizacji „Rehabilitacja dzieci i młodzieży”. Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji, a także na wielu stażach między innymi w Warszawskim Oddziale Krajowego Towarzystwo Autyzmu, Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie. Ukończyła szkołę muzykoterapii pod kierunkiem dr Elżbiety Galińskiej, a wiedzę i umiejętności doskonaliła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Rozwiń

mgr Martyna Jankowska

Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz trudnościami o podłożu emocjonalnym od 2009 roku. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego specjalizując się w psychologii klinicznej dziecka. W ramach specjalizacji odbyła roczny staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii. Dalsze doświadczenie zdobywała podczas praktyk na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży na ul. Koszykowej w Warszawie. Kompetencje z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu uzyskała między innymi podczas stażu w Centrum Terapii Sotis oraz pracując w przedszkolu terapeutycznym i poradni Centrum Terapii Promitis.

Rozwiń

Obecnie pracuje w NZOZ Poradni dla Osób z Autyzmem „Krasnal”, prowadząc terapię indywidualną oraz wspierając rodziny dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego czteroletniego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. W relacji z dzieckiem skupia się na rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez zwiększanie samoświadomości i wspieranie zdolności do spontanicznej zabawy. Wierzy, że poprzez zabawę dzieci w naturalny sposób zdobywają wiedzę, rozwijają kreatywność i wyrażają problemy. W zależności od trudności i potrzeb dziecka korzysta z różnych metod terapii, zawsze starając się stworzyć bezpieczną atmosferę sprzyjającą swobodnej ekspresji dziecka. Dużo uwagi stara się poświęcać współpracy z rodzicami.

Ukończyła następujące kursy, szkolenia:

IV 2016 – Szkolenie uprawniające do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

III 2016 – Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Fundacja Synapsis, Warszawa

X 2015 – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka, Warszawa

X 2009 – Podstawy diagnozy i terapii autyzmu, Centrum Terapii Sotis, Warszawa

Ukończyła następujące staże, wolontariaty:

IV-X 2013 – Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Koszykowa 79 A, Warszawa

III-IX 2013 – Terapia w środowisku domowym sześcioletniego chłopca z autyzmem

III-VI 2013 – Stowarzyszenie dla Rodzin, oddział Ząbkowska

X 2012 – VII 2013 – Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW

V 2012 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

X 2009 – VII 2010 – Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Warszawa

X 2009 – II 2010 – Zespół Szkół Specjalnych nr 97 dla dzieci z autyzmem, Warszawa

mgr Agnieszka Bojda

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo  behawioralny w trakcie szkolenia, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostycznej zdobywała pracując w terapeutycznym punkcie przedszkolnym dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, poradni psychologiczno  pedagogicznej w Warszawie oraz prowadząc terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwoju w ich środowisku domowym. Obecnie pracuje jako psycholog wolontariusz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, przygotowując się jednocześnie do podjęcia studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Swoją pracę z dziećmi i młodzieżą poddaje stałej superwizji.

Rozwiń

Agnieszka z wykształcenia jest także dziennikarką. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasję do psychologii wyraża więc również przez swoje drugie zamiłowanie – pisanie. Jest autorką bloga literacko psychologicznego, współpracowała m.in. z miesięcznikiem GaGa oraz internetowymi portalem dla rodziców MamaDu.

Dotychczasowa praca z dziećmi nauczyła ją, że świat maluchów to magiczny wymiar, do którego dorosłym często niełatwo jest dotrzeć. Celem Agnieszki jest umieć teleportować się tam bez problemu i być łącznikiem: rozumieć dzieciaki, posługiwać się ich językiem, pomagać im. Praca z małymi lud mi to jej marzenie, które spełnia każdego dnia.

Ukończyła następujące kursy, szkolenia:

od V 2016 – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej.

XII 2016 Wielowymiarowość zmian cywilizacyjnych jako wyzwanie w psychologii, Największy Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych.

III 2016 Trening Umiejętności Społecznych zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera”, POMOC AUTYZM.

X – XI 2015 – Terapia Behawioralna w teorii i praktyce kurs 3-modułowy, Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej.

X 2015 Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci, Wydawnictwo Komlogo.

X 2015 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia”, SOYER Centrum Szkoleniowe.

IX 2015 Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

IX 2015 Bateria metod niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

IX 2015 Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich”, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

IX 2015 Bateria-8 oraz Bateria- 10-12 w praktyce diagnostycznej, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

V 2015 Kliniczna diagnoza wstępna  krok po kroku, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

V 2015 Zespół Aspergera w przedszkolu i szkole, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna PROMITIS.

IV 2015 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego u dzieci i młodzieży, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

mgr Jolanta Łoza

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Psychologii w specjalności Psychologii Klinicznej. Ukończyła staż zawodowy w Szpitalu Wolskim w Warszawie na oddziale dla osób z zaburzeniami psychotycznymi, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ukończyła również szkolenie z zakresu wspierania samoświadomości u osób z ASD.

Rozwiń

Od 2015 roku zawodowo związana z Ośrodkiem Terapeutycznym Przystań Szkraba. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc terapię indywidualną i grupową. W kontaktach z dziećmi okazuje ciepło, akceptację i empatię wzbudzając u nich zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Posiada uzdolnienia artystyczne, które potrafi wykorzystać w pracy z dziećmi, a swą kreatywnością pobudza wyobraźnię dzieci. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka, co sprawia, że dziecko czuje się wyjątkowe. Stale poszerza swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy z dziećmi. Ukończone kursy i szkolenia: X 2017 – „Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka” ,Warszawa. III 2018 – Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa. III 2018 – Międzynarodowe Sympozjum „Autyzm a praktyka oparta na dowodach. Interwencje i Interakcje.” Uniwersytet SWPS, Warszawa

mgr Marta  Zarębska

W 2011 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci od 0 do 6 roku życia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doświadczenie zdobyła jako terapeuta domowy w ramach SUO

(Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze) oraz terapeuta cień z dzieckiem z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym. Obecnie pracuje również w Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia indywidualne ( terapia psychologiczna, terapia ręki) oraz grupowe ( grupa rozwijania umiejętności społecznych, grupa Mama i Ja). Od X 2017 roku rozpoczęła 5-letni kurs psychoterapii w podejściu systemowym i psychodynamicznym. Uważa, że ważne jest udzielenie pomocy nie tylko dziecku, ale i rodzicom oraz zadbanie o to, żeby relacje w najbliższym otoczeniu dziecka były budujące. Praca z rodzicami dzieci z trudnościami, w głównej mierze, powinna polegać na wspieraniu rodziców w wychowaniu ich dzieci.

Rozwiń

Ukończyła następujące staże, wolontariaty:

XI 2012- III 2013- wolontaryjna opieka nad dzieckiem z autyzmem w Szkole Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

2013- 2014- odbyła praktyki w charakterze terapeuty- cienia w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ŚWIATA CIEKAWI, przy ul. Kościuszkowców w Warszawie. Nabyła praktyczne umiejętności niezbędne do prawidłowego asystowania dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR) ze spektrum autyzmu.

III 2015- V 2015- staż na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w NZOZ Remedis W Toruniu. Program stażu obejmował obserwację procesu grupowego. Uczestniczyła w pracach rozwojowych: omawianie psychopatologii pacjentów- diagnozy, wstępnej konceptualizacji i planu terapii każdego z pacjentów oraz procesu grupowego w ramach zespołu terapeutycznego; uczestniczenie w superwizji Oddziału.

Ukończyła następujące szkolenia, kursy:

II  2014 – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-r, Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS, Warszawa

IX  2015 – MAKATON- Poziom pierwszy, szkolenie podstawowe. Kurs prowadzony przez dr Bogumiłę Kaczmarek. Program Rozwoju Komunikacji MAKATON. Uzyskała certyfikat uprawniający do stosowania znaków MAKATON w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu  się.

XII 2015 – Trudne rozmowy z rodzicami- dialog bez walki, Instytut Kształcenia EKO TUR, Warszawa

VI  2016 – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,  nabywając wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki, PROCENTRUM

II- VI  2016– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewanie się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji. Szkolenie prowadzone przez mgr Alinę Smyczek realizowane w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Od X 2017 – Kurs psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Krakowie

mgr Karolina Celitan

Psycholog z powołania, dlatego swoje pierwsze kroki w terapii dziecięcej stawiała jeszcze podczas studiów. Od tamtego czasu zdążyła nabrać wielu doświadczeń i spotkać wielu mądrych specjalistów z różnych nurtów psychologii, psychiatrii, pedagogiki czy logopedii, przez co jej spojrzenie w podejściu do terapii dzieci i młodzieży jest o wiele bogatsze i wielopoziomowe. Z Przystanią Szkraba szczęśliwie związana jest od 2014 r. W wolnej chwili z pasją prowadzi własnego bloga dla rodziców i opiekunów, a także specjalistów podsuwając im pomysły na kreatywny i pozytywnie wpływający na rozwój czas z dzieckiem.

W 2009 r. ukończyła 5-letnie studia magisterskie na wydziale psychologii w WSFIZ, a w 2011 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny.

Rozwiń

Doświadczenie:

2008 – 2009 r. prowadziła terapię dla dzieci z autyzmem w Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku pod okiem dr Moniki Suchowierskiej

W 2010 r. przez okres pół roku prowadziła terapię domową dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi pod opieką dr Diany Senator

2011 r.- 2013 r. pracowała w Centrum Terapii Promitis jako terapeuta indywidualny i diagnosta w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju oraz Przedszkolu Terapeutycznym Promitis jako terapeuta indywidualny i grupowy.

W 2014 roku oprócz rozpoczęcia współpracy z Przystanią Szkraba, współpracowała z Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie, prowadząc terapię indywidualną dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Współpraca została przerwana największym doświadczeniem życiowym, czyli urodzeniem dziecka.

W 2016 r. podjęła roczną współpracę z Centrum Terapii Simuli, gdzie prowadziła Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży, oraz terapię indywidualną.

W tym samym roku nawiązała współpracę z Przedszkolem Terapeutycznym Ósmy Krasnal, gdzie do tej pory wspiera terapeutów w ich pracy terapeutycznej z dziećmi z kręgu całościowych zaburzeń rozwoju oraz ich rodzicami.

Kursy i szkolenia:

03.2018 r. Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka (ASD)

01.2018 r. Interwencje dietetyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) – czy , kiedy i jakie warto stosować?

09.2017 r. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

06.2016 r. Udział w sympozjium: “Autyzm dziecięcy-zaburzenia interdyscyplinarne”

03.2014 r. MAKATON – poziom pierwszy, szkolenie podstawowe

04.2012 r. Wprowadzenie do terapii twarzowo-czaszkowej

03.2011 r. TEACH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera

02.2011r. Kurs nadający kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli

03.2008 r. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z dziećmi z autyzmem w CWI Krok po Kroku I 2019 Warsztaty z nauki pisania i czytania AAC z Panią Aliną Smyczek                   

mgr Agnieszka Mazurek

Psycholog, absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii
i Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz kurs kwalifikacyjny
z oligfrenopedagogiki. Terapeuta komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Posiada wiedzę z zakresu stosowanej analizy zachowania (SAZ). Ukończyła kursy specjalistyczne w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej między innymi w zakresie korzystania z technik stosowanej analizy zachowania w rozwijaniu mowy
i komunikacji, przygotowywaniu dziecka do integracji oraz tworzenia środowiska terapeutycznego.

Rozwiń

Od 6 lat pracuje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w wieku od 2 lat. Doświadczenie zdobywała w szkołach i przedszkolach oraz jako terapeuta domowy (SUO).Ma również doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadziła warsztaty obywatelskie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach międzynarodowego projektu „Pogranicze równych szans”. Odbyła staże terapeutyczne w Fundacji „Krok po kroku”, w Szkole Podstawowej i Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmemw Poznaniu, w Ambulatorium Terapii Behawioralnej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakwie – 59 konsultacji (diagnozy oraz konsultacje) oraz w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar.

Ukończyła kursy i szkolenia: Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka – Fundacja „Prodeste” – 14 godzin – 2018

Tworzenie środowiska terapeutycznego w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 2016.

Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 2016.

Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w przygotowaniu dziecka do integracji w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 15 godzin, 2016.

Terapia Integracji Sensorycznej I stopień „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej” w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej – 48 godzin, 2015.

Terapia ręki części I. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie – 10 godzin, 2014.

Terapia ręki część II. Grafomotoryka w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie – 10 godzin, 2014.

Terapia ręki część III. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (CZR, MPDz) w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie – 10 godzin, 2014.

Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu mowy i komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 15 godzin, 2014.

Dokumentowanie i programowanie Stosowanej Analizy Zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 15 godzin, 2014.

Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III modułowy kurs bazowy w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 46 godzin, 2014.

Asystent/ opiekun osoby niepełnosprawnej, 2011

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w Stowarzyszeniu „Mówić bez słów” – 20 godzin, 2011.

mgr kinga przybyła

Od 2001 roku pracuje z dziećmi i rodzicami. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe, TUSy oraz warsztaty dla rodziców. Pracuje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami emocjonalnymi.  Doświadczenie zawodowa zdobywała pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach oraz biorąc udział w licznych szkoleniach i stażach.

Rozwiń

 

mgr Julia Borejsza

Psycholog, absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi zdobywa od 2012 roku. Brała udział w licznych wolontariatach, m.in. w programie terapii dla dzieci z autyzmem “3i” w Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej w Warszawie, była również asystentką osoby z autyzmem na obozie integracyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie “Kolomotywa”.

Rozwiń

 

Psychoterapeuci

mgr Aleksandra Majkowska

Jest psychoterapeutą przygotowującym się do certyfikatu.
Dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała w 2005r. W ramach pięcioletnich studiów ukończyła specjalizację „Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży” oraz roczny staż w Instytucie Matki i Dziecka w Zakładzie Zdrowia Rodziny. Przez 3 lata była również wolontariuszką u dziecka z autyzmem. W 2006r. rozpoczęła pracę w Ośrodku Wczesnej Interwencji, gdzie przez ponad 1,5 roku pracowała z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. W tym czasie odbyła również roczny staż organizowany przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji „Synapsis”.

Rozwiń

W terapii z dziećmi kieruje się indywidualnym podejściem, starając się najpierw poznać mocne strony dziecka, a następnie wykorzystać je w pracy. Podstawą jej pracy jest zbudowanie dobrej, bezpiecznej relacji z dzieckiem, z której dziecko będzie mogło czerpać siłę. W ramach przygotowywania się do certyfikatu psychoterapeutycznego ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Psychologiczno – Medycznym MABOR atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła również 2-mięsięczny staż w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie aktualnie pracuje, zajmując się terapią rodzin. W terapii rodzin wspomaga rodzinę w poprawie komunikacji między członkami rodziny, w lepszym rozumieniu siebie nawzajem a w konsekwencji w budowaniu lepszych relacji między poszczególnymi osobami. W pracy dąży do tego, aby potrzeby każdego członka rodziny były brane pod uwagę tak, aby każdy mógł się czuć dobrze w gronie najbliższych. W Przystani Szkraba zajmuje się terapią rodzin, jak również wsparciem i terapią dorosłych. Kieruje swoją ofertę do rodziców, wierząc w to, że silny i świadomy siebie rodzic, to bezpieczna baza, która jest podstawową do rozwoju każdego dziecka. W swojej pracy przede wszystkim próbuje zrozumieć drugą osobę, stale pozostając nią zaciekawiona. Stara się zaprosić ją do wspólnego przyjrzenia się jej potrzebom oraz temu, co dla niej jest ważne. Ukończyła następujące kursy, szkolenia, staże: X 2017 – Staż w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie IV-V 2015 – Staż w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie V 2014 – „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się” – szkolenie prowadzone przez mgr Alinę Smyczek w Warszawie I 2009 – XII 2012 – Szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Psychologiczno – Medycznym MABOR atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne VI 2008 – Kurs wprowadzający do metody Widoetreningu Komunikacji, Kraków V 2008 – “International and innovative model of work for staff educating parents of children with special needs” – szkolenie zorganizowane w ramach projektu “Take a New Look”, sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, z programu “Uczenie się przez całe życie – Grundtvig 1.1”, Słowacja – Dolny Kubin. XI 2007 – Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania prowadzony przez dr Marię Piszczek, Warszawa VII 2007 – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony przez mgr Bożenę Kisiel i mgr Alicję Wilkołazkę. Kurs I stopnia, Warszawa

Terapueta Intergracji Sensorycznej

Anna Moskwa

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Do swojej pracy podchodzi z optymistycznym nastawieniem oraz dużą dozą życzliwości. Doświadczenie zawodowe zdobywała  w fundacji „SYNAPSIS” gdzie pracowała z dziećmi z autyzmem. Staż roczny pozwolił zdobyć jej wiedzę na temat metody ABA oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Natomiast podczas współpracy z fundacją „Bardziej Kochani”  rozwinęła wiedzę na temat pracy z dziećmi z trudnościami w nauce. Aktualnie pracuje jako Terapeuta Integracji Sensorycznej oraz nauczyciel wspomagający w Szkole Integracyjnej.

Rozwiń

W pracy jest odpowiedzialna za diagnozę dzieci w zakresie oceny procesów integracji sensorycznej oraz wzmacnianie sprawności ruchowej dziecka. Podczas prowadzenia zajęć integracji sensorycznej zwraca uwagę na kształtowanie samodzielności i rozwijanie umiejętności motorycznych. W trakcie ćwiczeń dzieci  rozwijają umiejętności prawidłowej koordynacji ruchowej oraz kształtują wrażliwość sensoryczną .

Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

 • 2008-pedagogika zabawy w pracy wg metody KLANZA,
 • 2010- kinezjologię edukacyjną metody dr Paula Dennisona,
 • 2010- terapię taktylna dr Swiełana Masgutowa,
 • 2011-metodę dobrego startu z elementami tańca integracyjnego,
 • 2011-I stopień neurofizjologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej w centrum Terapii Wyspa Małgorzata Karga,
 • 2012-metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn,
 • 2013-metodę werbo-tonalną w terapii z dziećmi z zaburzeniami w komunikacji językowej,
 • 2013-II stopień diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej w PSTIS Zbigniew Przyrowski
 • 2017-Trening umiejętności społecznych

mgr Kinga Symela

Dyplom magistra fizjoterapii uzyskała w 2010 r. na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, gdzie pogłębiała wiedzę praktyczną z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami postawy, autyzmem czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Następnie podjęła pracę w Powiatowym Szpitalu im. św Łukasza w Końskich na oddziale rehabilitacji. Przez 2 lata była wykładowcą przedmiotu fizykoterapia w policealnej szkole GoWork w Warszawie. W 2007r. pozytywnie zdała państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta. Skończyła również szereg kursów zarówno z zakresu fizjoterapii (PNF, kinesiotaping) oraz masażu ( m.in. Lomi Lomi NUI, instruktor masażu Shantala). Od 2017r. jest certyfikowanym diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej.
W pracy kieruje się indywidualnym podejściem i globalnym spojrzeniem na pacjenta. Łączy znane techniki praktyczne oraz wiedzę teoretyczną, co pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów terapeutycznych.

 

Fizjoterapeuci

mgr Marcin kuzawski

Pan Marcin ma wieloletni staż pracy w zakresie rehabilitacji, a jego przygoda z dziećmi neurologicznymi, w szczególności z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym rozpoczęła się w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu k/ Warszawy. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i problemami ortopedycznymi.

Rozwiń

mgr Kinga Symela

Dyplom magistra fizjoterapii uzyskała w 2010 r. na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, gdzie pogłębiała wiedzę praktyczną z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami postawy, autyzmem czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Następnie podjęła pracę w Powiatowym Szpitalu im. św Łukasza w Końskich na oddziale rehabilitacji. Przez 2 lata była wykładowcą przedmiotu fizykoterapia w policealnej szkole GoWork w Warszawie. W 2007r. pozytywnie zdała państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta. Skończyła również szereg kursów zarówno z zakresu fizjoterapii (PNF, kinesiotaping) oraz masażu ( m.in. Lomi Lomi NUI, instruktor masażu Shantala). Od 2017r. jest certyfikowanym diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej.
W pracy kieruje się indywidualnym podejściem i globalnym spojrzeniem na pacjenta. Łączy znane techniki praktyczne oraz wiedzę teoretyczną, co pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów terapeutycznych.

 

Logopedzi

Ewelina Filipczak-Rosa

logopeda
Absolwentka polonistyki i logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również surdopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji “Echo”, Instytucie Głuchoniemych, warszawskich szpitalach klinicznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i żłobkach, gdzie zajmowała się pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi, pacjentami po usunięciu krtani, dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, uszkodzeniem słuchu i opóźnionym rozwojem mowy. W naszej poradni dba nie tylko o prawidłową wymowę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale również wspiera rozwój mowy i komunikację najmłodszych. Poprzez zabawę niepostrzeżenie przemyca elementy programu terapii, który dostosowuje do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego pacjenta. Prywatnie zajmuje się poszukiwaniem skarbów i zdrowym gotowaniem, a na rowerze mogłaby zjechać cały świat. Zakochana w pięknych Włoszech i starym, dobrym jazzie.

Rozwiń

Dorota Nakielska

Logopeda, terapeuta wczesnej interwencji.
Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zamiłowanie do logopedii zrodziło się w radiu. Pracowała głosem jako dziennikarz ChilliZet, Radia ZET oraz Polskiego Radia. Ukończyła 5 letnie studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Od 2014 r. prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Doświadczenie logopedyczne zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej „Przylądek” dla dzieci ze spektrum autyzmu w Pruszkowie, Publicznym Przedszkolu, oraz Centrum Integracji, Edukacji i Terapii Zajęciowej First Step w Warszawie. Pracuje z dziećmi wykorzystując techniki AAC. Od 2017 roku jest również terapeutą wczesnej interwencji. (APS- Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem.)

Rozwiń

Ukończone kursy m.in.:

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących
 • Terapia Ręki I stopień- Acentrum
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • „Move to learn”
 • Metoda werbo-tonalna stopień I.
 • „Klucz do uczenia się”
 • Sensopaka
 • Makaton stopień I i II
 • Szkolenie z terapii behawioralnej ABA I 2019 – Szkolenie -Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – Ewa Grzelak I 2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak I 2019 Warsztaty z nauki pisania i czytania AAC z Panią Aliną Smyczek

Ania Plichta

Logopeda, pedagog specjalny
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunkach: wychowanie przedszkolne z modułem oligofrenopedagogika (licencjat) oraz logopedia (licencjat/magister). Aktualnie studentka podyplomowych studiów z zarządzania oświatą. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne praktyki i staże (szkoły specjalne, poradnie, ośrodki wsparcia rozwoju, szpital) oraz pracując w warszawskich przedszkolach. Uczestniczę w wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu. W swojej pracy stawiam na pozytywną relację z dzieckiem i rodzicem. Wzajemny szacunek, partnerstwo oraz dialog to podstawa udanych kontaktów. Największym sukcesem jest dla mnie satysfakcja i radość dziecka (rodzica również). Uśmiech i dobra zabawa to nieodłączny element terapii.

Rozwiń

Od 2013 roku uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach, min:

 • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – Warszawa 2017, Fonetika
 • Co powinien zawierać efektywny program rozwijający mowę dzieci z opóźniającym się startem w mówieniu? – Warszawa 2017, Dobra Kadra
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego – Warszawa 2017, Instytut Edukacji Logopedycznej Diagnoza i terapia ślinienia – Warszawa 2017, Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie – Warszawa 2016, ELF Centrum Mowy i Ruchu
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się część 1 – Warszawa 2015, Ewa Przebinda, ELF Centrum Mowy i Ruchu część 2 – Warszawa 2016, Ewa Przebinda, ELF Centrum Mowy i Ruchu
 • Obsługa i wykorzystywanie programów MÓWik i Boardmeaker w terapii i edukacji dzieci niemówiących – Warszawa 2016, Ewa Przebinda, ELF Centrum mowy i Ruchu
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – Warszawa 2016, Mira Rządzka, ELF Centrum Mowy i Ruchu
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – Warszawa 2016, Aleksandra Łada, ELF Centrum Mowy i Ruchu
 • Terapia ręki i zaburzeń małej motoryki – Warszawa 2015, ProCentrum Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna – Warszawa 2013, Danuta Pluta-Wojciechowska 2019 – Szkolenie -Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – Ewa Grzelak 2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak

Pedagog Specjalny

Weronika Woch

W 2011 roku rozpoczęła edukację w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pierwsze studia ukończyła w 2014 roku z tytułem pedagoga specjalnego wraz z kwalifikacjami nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W 2016 roku została absolwentką terapii pedagogicznej oraz rozpoczęła studia podyplomowe Zarządzanie w systemie oświaty. W 2018 roku rozpoczęła studia na kierunku integracja sensoryczna.

Rozwiń

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel wychowawca w przedszkolu prywatnym. W chwili obecnej pracuje również jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Pracując w przedszkolu odpowiada za prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z indywidualnymi programami edukacyjno – terapeutycznymi, stworzonymi na podstawie indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. Programy uwzględniają wszystkie obszary rozwojowe dziecka. Z wielką chęcią nawiązuje kontakt z rodzicami swoich podopiecznych. Stara się, aby relacje „rodzic-terapeuta” rozwijały się w przyjaznych i zrozumiałych stosunkach. Ważne są dla niej wspólnie ustalone cele ku rozwojowi dziecka.

W pracy terapeutycznej najistotniejsze jest dla niej rozwój psychoruchowy i społeczno-emocjonalny dziecka. Obszary wymagające wspomagania stara się wzmocnić, zaś mocnymi stronami dziecka próbuje wesprzeć rozwój społeczno – emocjonalny. Jej mocną stroną są zajęcia z terapii ręki z elementami równowagi międzypółkulowej oraz masażem taktylnym.

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

2017

„Autyzm a praktyka oparta na dowodach”- konferencja SWPS, Warszawa

„Integracja sensoryczna- I stopień”- Małgorzata Karga, Warszawa

Alternatywne sposoby komunikowania się- MAKATON I i II stopnia, Warszawa

Zrozumieć dziecko- rozwój przedszkolaka, Warszawa

2016

„Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących(AAC)” – prowadzone przez Alinę Smyczek w Przystani Szkraba, Warszawa.

„Dotyk w rozwoju i życiu dziecka”- stymulacja systemu taktylnego- Acentrum pani Aneta Giczewska, Warszawa.

„Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”- Acentrum pani Wioletta Bartkiewicz, Warszawa.

„Turnus rehabilitacyjny z zakresu terapii ręki”(2 tygodnie)- praca z dziećmi z zaburzeniami sprzężonymi oraz MPD, Warszawa.

„Integracja międzypółkulowa- program Dziecko w równowadze”- Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno- Terapeutycznej pani Renata Borowiecka i Izabela Gelleta, Warszawa.

2015

„Metody aktywizujące w pracy z grupą”- Przedszkole Kids&Garden, Warszawa.

„Terapia ręki II stopnia”- Acenrum pani A. Giczewska i W. Bartkiewicz, Warszawa.

„Terapia ręki I stopnia”- Acenrum pani A. Giczewska i W. Bartkiewicz, Warszawa.

mgr Anna Zaboklicka

Od 2007 roku jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Skończyła także studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, prowadząc indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju oraz pracując w grupie terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem. Obecnie pracuje, jako nauczyciel w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla niej budowanie poczucia zaufania zarówno z dzieckiem, jak i z jego rodzicami. Istotne jest również wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach osobowości, gdzie fundamentem jest postawa akceptacji, wrażliwości na potrzeby i radości, jaką niesie obcowanie z drugim człowiekiem.

Rozwiń

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

maj 2016 VB-MAPP i ocena umiejętności i planowanie terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Warszawa

luty 2016 – “Wczesna interwencja Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym” Warszawa;

luty 2016 – ukończenie studiów podyplomowych “Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna – Oligofrenopedagogika” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

listopad 2015 – “Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii”, Warszawa;

wrzesień 2015 – “AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”, Warszawa;

marzec 2015 Wczesne rozpoznawanie i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, Warszawa;

październik 2014 – Metoda Dobrego Startu stopień I, Warszawa;

maj 2014 – szkolenie: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Wrocław;

paŸdziernik 2012 – kwiecień 2014 – studia podyplomowe: Wczesna Interwencja  Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

kwiecień 2014:  – szkolenie: Klucz do Uczenia Się wg L. Wygotskiego; – szkolenie: Elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz. I;  – szkolenie: Ruch Dla Uczenia Się.  Akademia Pedagogiki Specjalniej, Warszawa;

październik 2013 Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Warszawa

I 2019 Warsztaty z nauki pisania i czytania AAC z Panią Aliną Smyczek

Mateusz Jankowski

Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył studia na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalnościami pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną oraz edukację włączającą. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał prowadząc zajęcia profilaktyczne m.in. w domach dziecka, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Jest współtwórcą programu antyprzemocowego dla więźniów, wprowadzanego w zakładach karnych w jednym z okręgów penitencjarnych.

Rozwiń

Od najmłodszych lat związany ze sportem. Po zakończeniu juniorskiej kariery w sporcie wyczynowym zajął się prowadzeniem zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada uprawnienia instruktora sportu (specjalność samoobrona i walka wręcz). Przez ostatnie cztery lata zajmował się prowadzeniem warsztatów dotyczących m.in. stawiania granic i komunikacji bez przemocy w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz prowadzeniem zajęć ruchowych na sali treningowej – łączących gimnastykę, ćwiczenia ogólnorozwojowe i sprawnościowe, zadania i zagadki ruchowe z elementami walki wręcz i samoobrony.W pracy nad motoryką i sprawnością człowieka kładzie nacisk na holistyczne podejście do rozwoju – wzmacnianie poczucia sprastwa, lepszą kontrolę własnego ciała, przeżywanie radości z ruchu, naukę poprzez zabawę. Wieloktotnie pełnił funkcję koordynatora, wychowawcy i instruktora podczas obozów sportowych i półkolonii. Od kilku lat pracuję jako wychowawca grupy młodzieży w projekcie Aktywny Rozwój realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej na Ursynowie. Szczęśliwie spełnia się mogąć łączyć dwie pasję w swoim życiu zawodowym – ruch i pracę z drugim człowiekiem.

 • Wybrane kursy i szkolenia:
 • Kurs instruktora Animal Flow
 • Kurs prowadzenia warsztatów grupowych Train The Trainer
 • Zaawansowany kurs prowadzenia warsztatów grupowych z elementami coachingu grupowego (UOUW)
 • Kurs z zakresu wykorzystania gier i zabaw szkoleniowych w praktyce
 • Kurs wykorzystania dramy w pracy z grupą
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 • Kurs Emergency First Response – udzielanie pierwszej pomocy

Urszula Krajewska

Pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dogoterapeuta. Aktualnie w  trakcie poszerzania kompetencji pedagogicznych o specjalność Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W Przystani Szkraba prowadzi zajęcia pedagogiczne, zajęcia indywidualne metodą dogoterapii, zajęcia dla rodzeństw oraz zajęcia grupowe, w tym: TUSy – treningi umiejętności społecznych. Przewodnik Pipi –  psa terapeuty z naszej poradni, suczki rasy Golden Retriever.

Rozwiń

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Koordynator zajęć grupowych w Przystani Szkraba.

Moim celem jest przede wszystkim zrozumienie i zidentyfikowanie terapeutycznych potrzeb moich podopiecznych oraz kompleksowe wspieranie ich rozwoju. Stosuję różnorodny, indywidualnie dobierany i stale poszerzany  w trakcie szkoleń repertuar metod, a najważniejsze z nich to życzliwość i akceptacja. Bardzo zależy mi na tym, aby dzieci wychodziły z zajęć uśmiechnięte i zadowolone z siebie, dlatego dbam o radosną i naturalną atmosferę oraz poczucie odniesionego sukcesu. Jestem mamą dwóch wspaniałych nastolatków. Z autopsji znam sytuację rodzica dziecka z autyzmem.

NEUROLOGOPEDZI

Natalia KORDOS

Logopeda, pedagog specjalny
Absolwentka licencjackich i magisterskich studiów z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności logopedycznej z elementami surdopedagogiki. Aktualnie studentka podyplomowych studiów z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją
logopedyczną na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym.

Rozwiń

mgr Marta Pyskło

Logopeda, nauczyciel techniki mowy i emisji głosu.

Logopeda z pasją. Pasją brzmienia i mówienia. Interesuje ją tworzenie dobrego klimatu wśród otaczających ją ludzi. Cieszy się, kiedy może poznać „nowe” – człowieka, pogląd, muzykę, zabawę… Lubi robić „inaczej niż wszyscy”. Uwielbia rozmawiać i przebywać z ludźmi. W Poradni mówią na nią „człowiek renesansu”. Naprawi wiele, od długopisu po drukarkę. Ale to „naprawa mowy” cieszy się jej największym zainteresowaniem. Z radością wspiera najmłodszych i tych nieco starszych podopiecznych naszej Poradni. Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy – zawsze dąży do tego, by móc rozprawić się z każdym. Z większością Szkrabów się dogada. Zagląda im do buzi i z uwagą przygląda się funkcjom prymarnym układu artykulacyjnego. Dostaje skrzydeł, kiedy dziecko opanuje nową umiejętność. Jeśli zza drzwi gabinetu słychać entuzjastyczne „hura”, to wiedz, że właśnie się udało.

Rozwiń

Jej oczkiem w głowie jest praca z dorosłymi, z którymi szlifuje technikę mowy i emisję głosu.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (logopedia), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (kształcenie głosu i mowy – emisja głosu) oraz niebawem Uczelni Łazarskiego (neurologopedia).

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

XI 2017: „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, Warszawa

IX 2017: „Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB- MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju”, Warszawa

III 2017: “Rehabilitacja zaburzeń głosu”, Warszawa

II-III 2017: Dwustopniowe szkolenie zakończone certyfikatem: “Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii”, Warszawa

I 2017: “Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, Warszawa,

2013 – 2015: Kształcenie głosu i mowy, studia podyplomowe, SWPS

III 2014: Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba.

X 2013: Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney

VI 2013: Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień” (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie z zakresu diagnozy AAC (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

2012: Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”

IV 2012: Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością

III 2012: Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

III 2012: Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych

X 2011: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

X 2011: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci

2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak

mgr Nina Jaworska

Absolwentka logopedii, surdopedagogiki i pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Studia logopedyczne ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej Interwencji Logopedycznej” ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest słuchaczką Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesną Interwencją Logopedyczną, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Rozwiń

Chęć nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności skłania ją do uczestniczenia w wielu różnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Celem pogłębienia wiedzy na temat dzieci z autyzmem odbyła roczny staż logopedyczny w Fundacji „SYNAPSIS”.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła – pracując jako logopeda – w przedszkolach oraz ośrodkach terapeutycznych w Warszawie. Jako terapeuta słuchu i mowy współpracowała ponadto ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. W ramach Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń” prowadziła również indywidualną, realizowaną w warunkach domowych terapię dziecka z niedosłuchem. Obecnie pracuje na stanowisku logopedy w Ośrodku terapeutycznym „Przystań szkraba” oraz Centrum Terapii Logopedycznej „Adesse”, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zawód logopedy jest jej pasją, a praca z dziećmi – niewyczerpanym źródłem inspiracji, radości i satysfakcji. W terapii logopedycznej wykorzystuje różne metody i środki – indywidualnie dostosowane do każdego dziecka – tak, by były one przyjemne i skuteczne zarazem. W wolnym czasie czyta książki, ogląda dobre filmy i odpoczywa na świeżym powietrzu, szczególnie chętnie jeżdżąc na rowerze.

 Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

07. 2014 – Szkolenie „Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Comunication Study – Revised (SACS-R)” prowadzone przez dr Josephine Barbaro, Warszawa;

02. 2014 – Szkolenie „Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC), poziom zaawansowany, prowadzone przez Jolantę Jaszczuk i Iwonę Stępniewicz, Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się „Mówić bez Słów”, Warszawa;

03 2014 – Szkolenie “Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych

i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek, Przystań Szkraba, Warszawa;

12. 2013 – Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek, Przystań Szkraba, Warszawa;

04. 2013 – Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, prowadzone przez Bogusławę B. Kaczmarek, Warszawa;

04. 2013 – Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”, prowadzone przez Magdalenę Grycman, Kwidzyn;

06. 2013 – Szklenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień, prowadzone przez Magdalenę Grycman, Kwidzyn;

06. 2013 – Szkolenie „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.” prowadzone przez Małgorzatę Łukaszewską, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”,

Warszawa; 2011-2012 r. – Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno- Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

06. 2012 r. – Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, Łódź;

03. 2012 r. – Szkolenie „Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci”, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa;

12. 2012 r. – Szkolenie „Terapia ręki” cz.1., Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju „Acentrum”, Warszawa;

04. 2012 r. – Kurs „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością”, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa;

2011 r. – Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, Ośrodek Diagnostyczno- Terapeutyczny Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

2011 r. – Kurs „Podstawy ortodoncji z uwzględnieniem dysfunkcji narządu żucia i leczenia aparatami czynnościowymi”, Orto-Fan, Warszawa;

2011 r. – Warsztaty „Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną”, Kraków;

2010 r. – Kurs ,,Język migowy dla pracowników socjalnych”, I stopień, Warszawa;

2010 r. – Kurs „Teoria i diagnoza dysleksji rozwojowej” prowadzony przez Martę Bogdanowicz, Wrocław;

2010 r. – Kurs „Elementy metody werbo-tonalnej” część 1, 2, Warszawa;

2010 r. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu „Dźwięki Marzeń”- Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii;

2010 r. – I Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Słucham więc potrafię. Terapia audytywno-werbalna w teorii i praktyce”;

2009 r. – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Zestawienie form zaburzeń mowy, a praktyka logopedyczna;

2009 r. – I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Nowa logopedia- zagadnienia mowy i myślenia”;

2010 r. – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy.

mgr Ewelina Sałańska

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, audiolog ogólny.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła Logopedię z audiologią oraz Pedagogikę Specjalną (oligofrenopedagogika i edukacja plastyczna). Ukończyła także studia podyplomowe z Neurologopedii (Uniwersytet Rzeszowski) i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin (Akademia Pedagogiki Specjalnej).

Rozwiń

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie pracując z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W Warszawie pracowała w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży zajmując się wczesną interwencją terapeutyczną. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie.

W swojej pracy dąży do tego, aby prowadzona przez nią terapia była nie tylko miłym, interesującym doświadczeniem, ale przede wszystkim skutecznym elementem oddziaływań specjalistycznych.

Ukończyła następujące kursy oraz szkolenia:

2017 – Kurs Johansen IAS – uzyskanie certyfikatu oraz tytułu Providera – Terapeuty JIAS

2016 – Szkolenie I stopnia Integracji Sensorycznej, prowadzone przez dr n. med. Marię

Borkowską i mgr Aleksandrę Owczarz –Jankowską, APS

2016 – Elementy Metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (cz.I), prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych, APS

2016 – Sylabowy sposób nauki czytania dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, WCIES

2016 – Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, Fundacja PLUS

2015 – Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

2015 – Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, prowadzone przez dr Annę Regner, Warszawa, Centrum Kształcenia Dobra Kadra

2015 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

2014 – KORP – Narzędzie diagnozy i rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia, prowadzone przez mgr Elżbietę Bogacz i mgr Annę Bogacz oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do wykorzystania narzędzia

2014 – Makaton – szkolenie podstawowe, uzyskanie certyfikatu uprawniającego do posługiwania się tą metodą

2014  – Wczesna interwencja – torowanie kompleksu ustno-twarzowo- obręczowego. Warsztaty prowadzone przez Fizjoterapeutę, Specjalistę NDT- Bobath, NDT-Bobath Baby dr Łukasza Przygodę

2014  – Działania logopedy w trójkącie pacjent – rodzic– terapeuta, prowadzone przez mediatora oraz certyfikowanego terapeutę behawioralnego mgr Agnieszkę Kotowicz 2014 – Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania® oraz Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, prowadzone przez neurologopedów i pedagogów z Uniwersytetu Śląskiego: mgr Łucję Skrzypiec oraz mgr Bogumiłę Wilk

2013 – Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, prowadzone przez Neurologopedę Klinicznego i Specjalistę NDT SLT-Senior Tutor Aleksandrę Ładę

2013  – Pomoc psychologiczna dziecku w sytuacji rozwodu rodziców i rekonstrukcji rodziny, organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

2013 –  Diagnoza i terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

2013 –  Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – poziom podstawowy, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” w Warszawie

2012 –  Szkolenie – warsztat edukacyjny: Terapia behawioralna I stopień. Terapia behawioralna w pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi rozwojowo (ADHD, Autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta), organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

2011 – Szkolenie: Dziecko z dysleksją – jak je rozpoznać, jak mu pomóc? organizowane przez Centrum Dyslektyczne Trampolina

2011 – Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, organizowany przez Centrum Szkoleń EDUCO – uprawnienia do pracy tą metodą

2010  – Kurs doskonaląco – doszkalający: Metoda M. Ch. Knill, organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia i Dokształcania EUREKA – uprawnienia do pracy tą metodą

2010 –  Szkolenie: Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy. Propozycja programu logoterapeutycznego, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

lek. anna borowska

Lek. Anna Borowska – Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywa odbywając liczne staże zgodnie z programem specjalizacji oraz pełniąc dyżury medyczne m.in. Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN, Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci oraz Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

Rozwiń

terapeuta metody krakowskiej

mgr Małgorzata Błądek-Kolatorska

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, a obecnie kończy na tej samej Uczelni studia doktoranckie również z psychologii. W 2011 roku zdobyła oficjalne uprawnienia umożliwiające pracę Metodą Krakowską, co czyni do dnia dzisiejszego pracując we własnym –prywatnym gabinecie, prowadząc zajęcia Metodą Krakowską w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem – „Szkoła w Kontakcie” oraz współpracując z Poradnią Przystań Szkraba. Pani Małgosia posiada bardzo bogate doświadczenie w pracy z dziećmi przejawiającymi różnorodne problemy rozwojowe, często pracuje z dziećmi i młodzieżą wykazującą zachowania trudne manifestujące się agresją, autoagresją, oporem, manipulacją. Niezmiernie istotne jest to, iż w swej pracy kieruje się silnym przekonaniem o potrzebie przenoszenia nabytej wiedzy i umiejętności do życia codziennego / społecznego, dlatego też podczas zajęć niejednokrotnie kreuje sytuacje dające dziecku okazję do wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności. Dzięki cierpliwej, pełnej zaangażowania pracy Pani Małgosia może pochwalić się licznymi sukcesami w pracy z dziećmi, którym pomogła otworzyć ścieżki komunikacyjne i dostarczyła narzędzia do coraz bardziej efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Rozwiń

Pani Małgosia jako terapeuta – logopeda dąży do oddziaływania na wszystkie sfery rozwojowe dziecka, przy czym głównym celem zajęć jest praca nad kompetencją komunikacyjną i językową szkraba. W ramach Metody Pani Małgosia prowadzi zajęcia, podczas których łączy ćwiczenia ogólnorozwojowe z Symultaniczno-Sekwencyjną Metodą Czytania, co ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju komunikacji dziecka z otoczeniem oraz rozwijania jego funkcji poznawczych. Należy zaakcentować, iż wczesna nauka czytania, jako główny filar Metody Krakowskiej kładzie duży nacisk na poznawanie znaczeń / na czytanie znaczeń. Ma to niebagatelny wpływ na proces terapeutyczny dzieci, które przejawiają problemy w postrzeganiu słuchowymi i wzrokowym, jak również dzieci zagrożonych dysleksją. W ramach realizowanych zajęć Pani Małgosia oprócz nauki czytania skupia się również na programowaniu języka, na stymulacji słuchowej, stymulacji lewej półkuli mózgu, stymulacji pamięci, stymulacji poznania wielozmysłowego oraz na kształtowaniu myślenia przyczynowo-skutkowego. Wykonywane są również ćwiczenia ręki przygotowujące do nauki pisania. Ponadto celem realizowanych zadań jest również kształtowanie zachowań społecznych dzieci.

W swej pracy zawsze kieruje się w pierwszej kolejności indywidualnym podejściem do każdego dziecka z osobna. Pracę rozpoczyna od poznania mocnych stron dziecka, które są istotną bazą, aby skutecznie i efektywnie zmagać się z doświadczanymi przez dziecko trudnościami.

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2019

Czytaj więcej

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

Kontakt

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 1
Warszawa
00-162

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 5
Warszawa
00-162

9 + 11 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa

KONTAKT 

BIURO

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do czwartku w godzinach:

Poniedziałek: 9.00 - 13.00.

Wtorek: 08.00 - 12.00.

Środa: 14.00 - 18.00.

Czwartek: 13.00 - 17.00.

W pozostałe dni i godziny prosimy o kontakt mailowy, odpowiemy na Państwa maile najszybciej jak to będzie możliwe. 

ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY

kontakt z Panią Ulą Krajewską

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie w poniedziałki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

ZARZĄD FIRMY

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Bank Zachoodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji